KPRU Smart Boy & Girl

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองศาตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย รองศาตราจารย์ ดร. สุนทรี  ดวงทิพย์  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  ทีมงาน และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 23-03-2019 ผู้ชม 110

KPRU Smart Boy & Girl

Opening Ceremony: ASEAN Leadership 2019

กิจกรรม ASEAN Leadership 2019 ณ วนาลีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  นับเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิด สร้างสรรค์และร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2019 ผู้ชม 273

Opening Ceremony: ASEAN Leadership 2019


ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา

กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2561 โดยทั้งสองฝ่ายมีความสนใจที่จะร่วมมือกันในโครงการ 2+2 การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการทำวิจัยร่วม ตลอดจนการจัดสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-จีนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในอนาคตร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ 09-06-2018 ผู้ชม 562

ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา


Honor guests from Yunnan College of Tourism, China

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานต้อนรับผู้บริหารและคณะจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชน ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2018 ผู้ชม 288

Honor guests from Yunnan College of Tourism, China


ค่ายวิชาการประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการใน ต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2018 ผู้ชม 419

ค่ายวิชาการประเทศจีน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง


มีต่อ

ARIT KPRU QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/