KPRU exchange students visited Singapore

มหาวิทยาลัย UniKL MITEC ได้พาคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เผยแพร่เมื่อ 07-05-2018 ผู้ชม 82

KPRU exchange students visited Singapore


KPRU students exchange program 2018 in Malaysia

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้พาคณะนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น KPRU Smart Boy & Girl 2018 ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 37 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MITEC) เมืองยะโฮร์ บารูห์ (Johor Bahru) ประเทศมาเลเซีย สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นี้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 06-05-2018 ผู้ชม 10

KPRU students exchange program 2018 in Malaysia


ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจาย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโลโยีอุตสาหกรรม และอาจารย์พลอยณัชชา เตชะเศรษฐศิริ อาจารย์โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 12

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ


กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันนี้ (19 เมษายน 2561) นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทยและสร้างความเข้าใจต่อการเคารพผู้อาวุโสและครูบาอาจารย์ตามปรเพณีไทยอันดีงามด้วย โดยนักศึกษาทุกคนประทับใจและมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ในวันนี้อย่างมาก

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2018 ผู้ชม 11

กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ASEAN Bus 2018

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Bus 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปี 2561 ได้พาคณะนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาประเทศเมียนมาร์ โดยข้ามฝั่ง ณ อำเเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ 

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2018 ผู้ชม 8

ASEAN Bus 2018


มีต่อ

http://www.thai-aec.com/

ASEAN Law Association

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ARIT KPRU QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/