" วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสานต่อความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยก้าวสู่ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ 08-05-2017 ผู้เช้าชม 107

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3

KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet ฟังบรรยายสรุปข้อมูลและแนะนำมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และการพบบัดดีเพื่อนมาเลเซีย ตลอดจนฝึกการเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน เรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของคนมาเลเซีย เพื่อปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2017 ผู้เช้าชม 22

KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมค่ายฯ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในการพูด อ่าน ฟัง และเขียน ภายใต้ทีมวันสงกรานต์เป็นเนื้อหาหลักในการจัดกิจกรรม โดยนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและสนุกสนานกับรูปแบบการเรียนภาษาไทยที่มีความหลากหลาย สร้้างสรรค์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างดี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นพี่ staff ในแต่ละฐานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยนี้ เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพ ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างแท้จริง

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2017 ผู้เช้าชม 16

ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

ทั้งหมด

http://www.thai-aec.com/

http://www.thai-aec.com/

ASEAN Law Association

ASEAN Law Association

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-627
Email. kpruinter2015@gmail.com

60 M. 1 Nakorn Chum District, Muang, Kamphaeng Phet Province 6200 THAILAND
Tel/Fax: +66 55 706-627