โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ปี 2022

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 73 Share


University Activities on ASEAN (ASEAN Prize 2022 Nomination)

ASEAN Prize 2022

เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2565 115 Share

โครงการรับผู้เชี่ยวชาญชาวสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรับผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกา "Global Perspective and Leadership in the Northern Rajabhat" ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและมุมมองความเป็นสากลและภาวะผู้นำแก่มหาวิทยาลัยฯ และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565 178 Share

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

โทร 055-706-627

ผู้ประสานงาน: ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ 

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565 159 Share

ความเป็นมาเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

ความเป็นมางานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

          งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการ คำปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาสู่สากล มีความพร้อมและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการ การวิจัย การศึกษาและนวัตกรรมใหม่ของโลก

เผยแพร่เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 164 Share

มีต่อ

บทความวิชาการ จุดยืนคนวิเทศ

คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและองค์กร ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน แต่ยังนำไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์

 

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 281 Share

บทความวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ กาลเวลาที่ต้องลอกคราบ

นักวิเทศสัมพันธ์คือภาพฉายของผู้ที่ต้องรอบรู้ การมีทักษะภาษาและการเจรจาที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งต้องแสดงถึง ความเรียนรู้และสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแสดง (Actor) ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 268 Share

แผนปฏิบัติงาน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 525 Share

มีต่อ

กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 รอบนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 409 Share


Smart Youth Camp 2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 2,539 Share


Smart Youth Camp 2022

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 1,374 Share


กิจกรรม Communicative English Class in collaboration with UniKL

กิจกรรม Communicative English Class in collaboration with UniKL

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ (English Class: Speak like Malaysian' (Everyday Conversational Language) & Malaysian Culture Class) ผ่านระบบออนลไลน์

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 705 Share


Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS

International Relations Office organized the Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS (ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน) on July 29-31, 2020 at Klonglan Pattana Sub-district Municipality, Klonglan District, Kamphaeng Phet Province.

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2563 2,586 Share


มีต่อ

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1 ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน อาคาร 10 โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นายสมหวัง ทาแกง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 1 288 Share


นักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาต่างชาติที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 473 Share


ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 478 Share

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติออนไลน์

กิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Internatinoal Students Networking Online 2021)

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (Internatinoal Students Networking Online 2021) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10 ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และอาจารย์จิราพร ภูวิรัตนาวิวิธ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2564 780 Share


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปี 2564

เมื่อวานนี้ (18 มิถุนายน 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาิต ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตต์ บุตรพลอย ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ พร้อมด้วยคณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ อาคาร 10 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน 

 

 

เผยแพร่เมื่อ 19 มิถุนายน 2564 1,092 Share


มีต่อ

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ปี 2022

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 73 Share


กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

เผยแพร่เมื่อ 25 มกราคม 2565 190 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ณ อาคาร 10


สำหรับกิจกรรมอบรมประกอบด้วยหัวข้อ การจัดทำแบบสำรวจและแบบสอบถามด้านวิเทศสัมพันธ์โดยใช้ Google form วิทยากรโดย นายจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหัวข้อการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ฯ วิทยากรโดย นายอนุชา พวงผกา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 231 Share


พิธีน้อมรำลึกเนื่ิองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่ิองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ห้องประชุมสุพรรนิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2564 413 Share

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานและ ๕ ส. ภายในสำนักงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ร. ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 348 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก