ทุนเต็มจำนวน GKS ทุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาตรีประจำปี 2564

ทุนเต็มจำนวน GKS ทุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาตรีประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563 38 Share

New Look of Thailand E-Passport

New Look of Thailand E-Passport

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2563 32 Share

งานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563 "ร้อยร้ก สานสายใย น้อมใจ โกสุมภ์สดุดี" 

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2563 24 Share


สรุปผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563

"อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน วิชาการมาตรฐานสากล ชุมชน สังคมเป็นมิตร" 

 

 

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2563 66 Share

ความร่วมมือด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU International Collaboration)

ความร่วมมือด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU International Collaboration)

 

เผยแพร่เมื่อ 25 กันยายน 2563 8 72 Share

มีต่อ

Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS

International Relations Office organized the Global Thai Community Sharing, Stronger, Together: GTS (ชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน) on July 29-31, 2020 at Klonglan Pattana Sub-district Municipality, Klonglan District, Kamphaeng Phet Province.

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมชุมชนไทย แบ่งปัน เข้มแข็งสู่สากล ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 1 สิงหาคม 2563 221 Share


KPRU Smart Boy & Girl 2020

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม KPRU Smart Boy & Girl 2020 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์ ผลประเสร็ฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 26 กรกฎาคม 2563 231 Share


ผู้ชนะการประกวดวีดีโอ Heroes at Home

นักศึกษาผู้ชนะการประกวดสื่อวีดีโอ: Heores at Home

เผยแพร่เมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 4 372 Share


The closing ceremony of ASEAN Leadership 2020

On 10 February, 2020, the camp officially closed by Assoc. Prof. Wisit Thanyavun, KPRU Vice President. The camp happened on 7-10 February, 2020, in KPRU where ASEAN leadership were sharing and learning each other throughout 4 days.

For closing address, Assoc. Prof. Wisit Thanyavun reminded participants the important of ASEAN leadership connectivity, understanding and also focused on diversity and multicultural perspectives.

With this, representatives from each university shared about their feeling to attended this camp.

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 647 Share


KPRU ASEAN Young Leaders courtesy call Vietnam Ambassador in BKK

KPRU ASEAN Young Leaders 2020 courtesy call Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok led by KPRU President, Assoco. Prof. Dr. Suwit Wongboonmak on 13 February, 2020 at Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Bangkok

เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 654 Share


มีต่อ

International Students Networking Camp 2020

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ (International Students Networking Camp 2020) ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ 24 สิงหาคม 2563 172 Share


นักศึกษาต่างชาติเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

นักศึกษาต่างชาติเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

https://iraa.kpru.ac.th/ap/Admission/ 

 • การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย
 • บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
 • การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 • หอพักภายในมหาวิทยาลัย
 • อาคาร สถานที่และสิ่งที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัย
 • กิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาต่างชาติ

เผยแพร่เมื่อ 3 สิงหาคม 2563 217 Share


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ปี 2563

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 309 Share

กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาต่างชาติอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563 327 Share


ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

IRA News : June 2020
ทำเนียบนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2563 380 Share


มีต่อ

งานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมงานโกสุมภ์สดุดีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปี 2563 "ร้อยร้ก สานสายใย น้อมใจ โกสุมภ์สดุดี" 

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2563 24 Share


IRA Staff attended the KPRU Innovation & Good Practice Conference 2020

On 14 September 2020, International Relations & ASEAN Affairs (IRA) attended the KPRU Innovation & Good Practice Conference 2020 at Dipangkorn Rasmijoti Auditorium, 3rd floor, Kamphaeng Phet Rajabhat University, Thailand. 

วันที่ 14 กันยายน 2563 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการ โดยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้ร่วมนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการในครั้งนี้ด้วย 

 

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 92 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน "พนักงานยุคใหม่ ใส่ใจบริการ สร้างสรรค์ผลงาน บริการที่เป็นเลิศ" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมรัตนอาภา 

เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2563 52 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2563 211 Share


พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 

เผยแพร่เมื่อ 24 กรกฎาคม 2563 213 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก