บุคลากรวิเทศเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SDGs & UI Green สัญจร ประจำปี 2567

วันนี้ (11 เมษายน 2567) ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศส้มพันธ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "SDGs & UI Green สัญจร” ระดับสำนัก สถาบัน และกอง เพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 29 Share


กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ ไกวัลเนรมิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ให้การกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติด้วยความเป็นกันเองด้วย

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2567 588 Share


ราชภัฏกำแพงเพชรเยือนคู่แลกเปลี่ยนประเทศจีน สานสัมพันธ์และความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ปีที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เดินทางเยือนวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2567 602 Share


มรภ. กพ. ต้อนรับและหารือกับคณะ Yunnan Feihang Education Investment Group ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 256 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี ให้การต้อนรับและหารือกับคณะ Yunnan Feihang Education Investment Group ประเทศจีน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมสักทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 251 Share


ASEAN Leadership 2024

เมื่อวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการค่าย ASEAN Leadership 2024 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหารโรงเรียนวัชรวิทยา และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นนานาชาติ ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคากิจกรรมนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 206 Share


มีต่อ

แผนยุทธศาสตร์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน พ.ศ. 2565-2568

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 4 6,874 Share

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2561-2565

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 4 5,279 Share

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567

แผนปฏิบัติการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 2,505 Share

แผนด้านการอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุง 2566 ถึง 2570

แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง 2566-2570

เผยแพร่เมื่อ 7 เมษายน 2566 4 2,839 Share

รายงานผลการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ สิ้นสุดไตรมาส 2

รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดไตรมาส 2 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2566 4 2,675 Share

มีต่อ

Smart Youth Camp 2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp 2024 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี คณาจารย์ คณะครูจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม บุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ในการนี้ ดร. มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม Smart Youth Camp มีวัตถประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นประชากรอาเซียนและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้นำ และความกล้าแสดงออกในเวทีนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาทักษะตนเองสู่คุณภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

 

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 533 Share


เยาวชน ASEAN Young Leaders เยี่ยมคารวะสถานทูตสิงคโปร ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ณ สถานทูตสิงคโปร ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ และเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2566 4 2,612 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp 2023

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Yout Camp 2023 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2565 4 3,692 Share


ASEAN Young Leaders เยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะเยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณ Sunny Luu, Country Director กล่าวต้อนรับคณะ ร่วมด้วยทีมงานหน่วยสันติภาพฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเยาวชนฯ ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 4 2,605 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 รอบนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 4 5,053 Share


มีต่อ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ ไกวัลเนรมิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ให้การกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติด้วยความเป็นกันเองด้วย

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2567 588 Share


กิจกรรม New Year Party 2024

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม New Year Party โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อดีตอธิการบดีและหัวหน้างานฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2567 1,996 Share


กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566

วันนี้ (30 ธันวาคม 2566) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่ม้งคลองลาน ณ บ้านตลาดม้ง หมู่ 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร. ธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา ดร. วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา นางยุวดี คงอินทร์ ส.อบจ. กำแพงเพชร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และชาวม้งหมู่ 16 เข้าร่วมพิธีเปิดด้วยชุดชนเผ่าม้งอย่างคับคั่งและงดงามด้วยวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 

เผยแพร่เมื่อ 30 ธันวาคม 2566 2,234 Share


งานรับปริญญาและบัณฑิตต่างชาติ ประจำปี 2566

บรรยากาศงานรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 1,266 Share


กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 และโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร. สรวิชญ์ เรือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 กล่าวต้อนรับคณะ 

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2566 677 Share


มีต่อ

บุคลากรวิเทศเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SDGs & UI Green สัญจร ประจำปี 2567

วันนี้ (11 เมษายน 2567) ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศส้มพันธ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "SDGs & UI Green สัญจร” ระดับสำนัก สถาบัน และกอง เพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 29 Share


IRAA อบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2567-2570

ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมอบอรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป. อว.) 

เผยแพร่เมื่อ 11 มกราคม 2567 1,083 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วม มหกรรมการนำเสนองานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

งานวิเทศสัมพ้นธ์ฯ นำโดย ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการพัฒนางานประจำ เรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการค่ายเยาวชน ASEAN Leadership" ในงาน มหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2566 3,909 Share


อบรม การพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นคณะ หลักสูตร "ฝึกอบรมการพัฒนาหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2566 792 Share


อบรมการสร้างนวัตกรรมการบริการในสถาบันอุดมศึกษา

บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมบริการในสถาบันอุดมศึกษา ณ หอประชุมรัตนอาภา ซึ่งจัดโดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ 29 สิงหาคม 2566 1,608 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร