กิจกรรมศึกษาดูงานและ workshop งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและ Workshop งานวิเทศสัมพันธ์ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2566 38 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp 2023

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Yout Camp 2023 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2565 161 Share


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 175 Share


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครู Provincial Teacher Training College ประเทศกัมพูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Provincial Teacher Training College ประเทศกัมพูชา ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ร่วมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2565 256 Share


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN Leadership 2023

 

กำหนดการจัดกิจกรรม: 14-18 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2565 1,319 Share

มีต่อ

บทความวิชาการ จุดยืนคนวิเทศ

คุณลักษณะของคนวิเทศสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเองและองค์กร ที่ไม่เพียงแต่จะทำให้คนวิเทศสัมพันธ์สามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรู้เท่าทัน แต่ยังนำไปสู่โอกาสและความท้าทายใหม่ ที่จะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์

 

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 5 1,866 Share

บทความวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ กาลเวลาที่ต้องลอกคราบ

นักวิเทศสัมพันธ์คือภาพฉายของผู้ที่ต้องรอบรู้ การมีทักษะภาษาและการเจรจาที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งต้องแสดงถึง ความเรียนรู้และสร้างวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแสดง (Actor) ในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 24 มกราคม 2565 4 2,038 Share

แผนปฏิบัติงาน ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2564 4 2,424 Share

มีต่อ

กิจกรรม Smart Youth Camp 2023

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Yout Camp 2023 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2565 161 Share


ASEAN Young Leaders เยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะเยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณ Sunny Luu, Country Director กล่าวต้อนรับคณะ ร่วมด้วยทีมงานหน่วยสันติภาพฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเยาวชนฯ ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 3 772 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 รอบนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 3 2,202 Share


Smart Youth Camp 2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 1 ธันวาคม 2564 4,457 Share


Smart Youth Camp 2022

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2564 3,053 Share


มีต่อ

กิจกรรมทำกระทงสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงสำหรับ นศ. ต่างชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565 659 Share


กิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายเครือข่ายนักศึกษาต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

เผยแพร่เมื่อ 23 สิงหาคม 2565 5 802 Share


กิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 1 ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมอาเซียน อาคาร 10 โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นายสมหวัง ทาแกง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 1 1,836 Share


นักศึกษาต่างชาติจบการศึกษาปี 2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นักศึกษาต่างชาติที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เข้าพบรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาษิต และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 2,377 Share


ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 2,285 Share

มีต่อ

กิจกรรมศึกษาดูงานและ workshop งานวิเทศสัมพันธ์

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและ Workshop งานวิเทศสัมพันธ์ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 23 มกราคม 2566 38 Share


การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับเครือข่ายนานาชาติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 175 Share


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 49 ปี ราชภัฏกำแพงเพชร

วันนี้ (29 กันยายน 2565) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ สำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 49 ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2565 524 Share


กิจกรรมอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

เช้านี้วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ทำกิจกรรมอาสา ณ อาคาร ๑๐ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 666 Share


โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ ปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ปี 2022

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (International Relations Competency Development) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศสนใจเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2565 1,145 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม ถึงมีนาคม ปี 2562

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎคม ถึง กันยายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ปี 2561

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม ปี 2560

  คลิก