ASEAN Day on Tour 2016

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2015 ผู้เข้าชม 82

Tags : โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017 English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 7 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กพ. ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต นายกฤษณะ จันทร นักศึกษาจีนใหม่ไปเยี่ยมชมห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ