23 Jan 2016 Visiting Professor, Mr. Muhammad Nadzri Abdul Aziz from Univeriti Kuala Lumpur

เผยแพร่เมื่อ 23-01-2016 ผู้เข้าชม 57

Tags : KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน English in the Garden ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะการสอนเป็นภาษาอังกฤษของ บุคลากรในต่างประเทศ (2017 EIM LECTURERS TRAINING PROGRAM) กิจกรรมปฐมนิเทศ ASEAN Bus 2017