มหาวิทยาลัยราชภัฏกําาแพงเพชร จัดงานนิทรรศการราชภัฏวิชาการ คร้ังที่ 12 วันที่ 31 Jan 2016 : Workshop

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2016 ผู้เข้าชม 55

Tags : Yunnan International Education Exhibition 12th Bath ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 12 มกราคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต