Yunnan International Education Exhibition 12th Bath

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้เข้าชม 6

Tags : ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ English in the Garden ·ครั้งที่ 5 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน KPRU Exchange Workshop 2017