Tags : นายกฤษณะ จันทร นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 English in the Garden ครั้งที12