KPRU Exchange Workshop 2017

เผยแพร่เมื่อ 16-02-2017 ผู้เข้าชม 76

Tags : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม KPRU Asean Ambassador 2017