Tags : ทีมวิทยากรและ staff วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับมอบเกียรติบัตร นางสาวสุชาทิพย์ ทับทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เยือน UniKL สร้างความร่วมมือฯ ต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560