Tags : ในหลวงกับประเทศอาเซียน ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 2 ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 English in the garden ครั้งที่ 2 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13