Tags : English in the Garden ครั้งที่ 3 ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน โครงการ KPRU ASEAN Ambassador 2017