KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2017 ผู้เข้าชม 73

Tags : นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ASEAN Day on Tour ครั้งที่ 3 งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต โครงการค่ายวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอาเซียน Phet Rajabhat Issue 4