Tags : ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560