KPRU Exchange Program 2017 @UniKL, Malaysia

เผยแพร่เมื่อ 30-04-2017 ผู้เข้าชม 87

Tags : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดนิทรรศการอาเซียน เพื่อบริการวิชาการและให้ความรู้ด้านอาเซียน English in the Garden ครั้งที่ 6 Yunnan International Education Exhibition 12th Bath ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ Inter Party สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561