ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้เข้าชม 149

Tags : Orientation for KPRU Exchange students! English in the Garden ครั้งที12 งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 กิจกรรม English in the Garden: Have a seat and Speak English ครั้งที่ 8 ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ