บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 887 Share

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบุคลากรกองกลางเข้าร่วมอบรมรวม 19 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 379 Share


บทความวิชาการ บทบาทผู้นำในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเส้นทางสู่ความเป็นสากล

ความท้าทายที่หลากหลายและซับซ้อนกำลังส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยไทยในวันนี้ต้องมองหาโอกาสภายใต้ความท้าทายเหล่านี้ โดยไม่ตื่นตระหนัก หรือถอยตัวเองออกจากวงล้อของความท้าทายและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กำลังเข้ามาอย่างมากมาย แต่คือการปรับตัวเองจากความจำเจเดิมๆ สู่ความเป็นสากลและมีความเป็นพลวัตกับโลกอย่างไร มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับผลกระทบนั้นด้วย จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเองในการบริหารจัดการและสร้างภาพจำใหม่ที่มีกลิ่นไอความเป็นสากล มีจุดยืนที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายในอนาคต (The future)

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2567 752 Share

ราชภัฏกำแพงเพชรร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าร่วมต้อนรับ H.E. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น

เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 1,610 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง มรภ.กพ.

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ โดย นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1,293 Share


มีต่อ

บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

บทความวิจัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2567 887 Share

บทความวิชาการ บทบาทผู้นำในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเส้นทางสู่ความเป็นสากล

ความท้าทายที่หลากหลายและซับซ้อนกำลังส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยไทยในวันนี้ต้องมองหาโอกาสภายใต้ความท้าทายเหล่านี้ โดยไม่ตื่นตระหนัก หรือถอยตัวเองออกจากวงล้อของความท้าทายและกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กำลังเข้ามาอย่างมากมาย แต่คือการปรับตัวเองจากความจำเจเดิมๆ สู่ความเป็นสากลและมีความเป็นพลวัตกับโลกอย่างไร มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับผลกระทบนั้นด้วย จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเองในการบริหารจัดการและสร้างภาพจำใหม่ที่มีกลิ่นไอความเป็นสากล มีจุดยืนที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ และมีความสามารถในการแข่งขันกับความท้าทายในอนาคต (The future)

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2567 752 Share

แผนยุทธศาสตร์งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน พ.ศ. 2565-2568

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 4 7,925 Share

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2561-2565

เผยแพร่เมื่อ 15 ตุลาคม 2566 4 6,851 Share

แผนปฏิบัติงาน ปี 2567

แผนปฏิบัติการงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ 4 ตุลาคม 2566 3,341 Share

มีต่อ

Smart Youth Camp 2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp 2024 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดี คณาจารย์ คณะครูจากโรงเรียนมัธยมที่เข้าร่วม บุคลากรและนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ในการนี้ ดร. มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรม Smart Youth Camp มีวัตถประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นประชากรอาเซียนและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาวะผู้นำ และความกล้าแสดงออกในเวทีนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาทักษะตนเองสู่คุณภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

 

เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2567 1,904 Share


เยาวชน ASEAN Young Leaders เยี่ยมคารวะสถานทูตสิงคโปร ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ณ สถานทูตสิงคโปร ประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ และเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2566 4 4,136 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp 2023

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Yout Camp 2023 ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วยคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ และคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ

เผยแพร่เมื่อ 16 ธันวาคม 2565 4 5,232 Share


ASEAN Young Leaders เยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะเยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมชมหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย (Peace Corps) ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณ Sunny Luu, Country Director กล่าวต้อนรับคณะ ร่วมด้วยทีมงานหน่วยสันติภาพฯ ที่ให้การต้อนรับคณะเยาวชนฯ ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 4 3,797 Share


กิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม Smart Youth Camp ครั้งที่ 2 รอบนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2564 4 6,590 Share


มีต่อ

มรภ. กพ. ต้อนรับ Unesa Global Mobility Award (UGMA) 2024 Program ประเทศอินโดนีเซีย เพื่่อขยายความร่วมมือสู่สากล

วันนี้ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ร่วมด้วย ดร. มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด ผู้อำนวยการกองกลาง รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย และ ดร. ประพล จิตคติ อาจารย์โปรแกรมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ 23 เมษายน 2567 2,042 Share


กิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาลี ตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างชาติและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ ไกวัลเนรมิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน ให้การกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาต่างชาติด้วยความเป็นกันเองด้วย

เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2567 1,618 Share


กิจกรรม New Year Party 2024

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม New Year Party โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อดีตอธิการบดีและหัวหน้างานฝ่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ณ สำนักงานงานวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 10

เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2567 3,474 Share


กิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2566

วันนี้ (30 ธันวาคม 2566) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ นำคณะนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดงานปีใหม่ม้งคลองลาน ณ บ้านตลาดม้ง หมู่ 16 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย ดร. ธานี สุโชดายน สมาชิกวุฒิสภา ดร. วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา นางยุวดี คงอินทร์ ส.อบจ. กำแพงเพชร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และชาวม้งหมู่ 16 เข้าร่วมพิธีเปิดด้วยชุดชนเผ่าม้งอย่างคับคั่งและงดงามด้วยวัฒนธรรมชนเผ่าที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

 

เผยแพร่เมื่อ 30 ธันวาคม 2566 3,473 Share


งานรับปริญญาและบัณฑิตต่างชาติ ประจำปี 2566

บรรยากาศงานรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2566 2,583 Share


มีต่อ

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีบุคลากรกองกลางเข้าร่วมอบรมรวม 19 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา

 

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2567 379 Share


บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง มรภ.กพ.

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ฯ โดย นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหลังอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) 

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1,293 Share


งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างความมั่นคงหลังเกษียนของบุคลากร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างความมั่นคงหลังเกษียนของบุคลากร" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องกาซะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 1,081 Share


บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ มรภ.กพ. และแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2568

ดร. ชฎาพร ่โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ มรภ.กพ. 2566-2567 ฉบับปรับปรุง และแผนปฎิบัติราชการประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ 22 เมษายน 2567 958 Share


บุคลากรวิเทศเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ SDGs & UI Green สัญจร ประจำปี 2567

วันนี้ (11 เมษายน 2567) ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศส้มพันธ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "SDGs & UI Green สัญจร” ระดับสำนัก สถาบัน และกอง เพื่อสร้างความตระหนักและถ่ายทอดตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

 

เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2567 979 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร