ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 14-12-2016 ผู้ชม 285

วันนี้ (14 ธันวาคม 2559) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 2 ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 

ในการนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า "เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นอกห้องเรียน และขอให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความเป็นผู้นำและทักษะความสามารถที่ตนมีให้เต็มที่ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ เพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียนในบริบทต่างๆ ในการที่จะเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพต่อไป" โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวชื่นชมและ ให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย 

โดยกิจกรรมประกอบด้้วยฐานการ Workshop และการทำ Group working เกี่ยวกับอาเซียนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำเสนอข้อมูลการเป็นเยาวชนอาเซียน Mr. & Miss ASEAN ที่มีคุณภาพ การนำเสนอ ASEAN Mind Map การนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยต่อเืพื่อน ASEAN การนำเสนอข้อมูลความโดดเด่นของแต่ละประเทศอาเซียน ซึ่งทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น มุมมอง และเสนอความคิดของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการค้นคว้าข้อมุลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ASEAN ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้แสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสามารถในการกล้าแสดงออก และมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพและภาคภูมิใจ 

ทั้งนี้ หลังจากจบสิ้นกิจกรรมฯ มีนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพือเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus ต่อไป จำนวน 10 คน ดังนี้ 
1. นางสาวปิยะมาศ เอกขระ โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นายอัยการ เชื้อวัฒนชัย โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
3. นายณัฐพงษ์ มิ่งสมร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
4. นางสาวเพ็ญนภา สุขสำราญ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายจักรกริช รัสมี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
6. นางสาวปวีณา โพตะโก โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
7. นายอมรเทพ พุกนิด โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
8. นางสาวบุษบา แสนสำราญ โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
9. นางสาวพัสดี โคธนานิล โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ
10. นายนัฐวร เอมะสิทธิ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนที่ไ้ด้รับคัดเลือกไปเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus และขอกล่าวชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจมาเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ในวันนี้ และหวังว่าน้องๆ จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและเป็นตัวอย่างนักศึกษาที่กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ เป็นผู้นำและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่แก่เพือ่นๆ ต่อไปนะค่ะ

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=12&lang=TH