ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 09-12-2016 ผู้ชม 294

วันนี้ (9 ธันวาคม 2559) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 

โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 100 คน จาก 6 โรงเรียนในกลุ่มพรานลานไทร ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม และโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

ในการนี้ มีนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป คือ กิจกรรม ASEAN Bus จำนวน 8 คน 

ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Day on Tour ครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพตนเองมากขึ้น รวมทั้ง ยังเป็นการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ สู่โรงเรียนในเขตรับผิดชอบที่พร้อมจะเป็นแหล่งบริการวิชาการ และพัฒนาท้องถิ่นสู่อาเซียน อันจะนำไปสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำหรับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งคุณครูผู้ประสานงานและนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจกิจกรรม ASEAN Day on Tour และเห็นว่าเป็กอีก 1 กิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชรสู่อาเซียนและสากลได้อย่างแท้จริง

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=13&lang=TH