กิจกรรม ASEAN Smart Camp

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2018 ผู้ชม 8

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2561) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรม ASEAN Smart Camp ณ ห้องกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกคน เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ฯ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศักษาและบุคลากรในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และมุ่่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาซึ่งถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะภาวะความเป็นผู้นำและทักษะด้านภาษาอังกฤษเพราะหากพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอย่อมจะมีพัฒนาการที่ดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีความมั่นใจในที่สุด

โดยกิจกรรม ASEAN Smart Camp มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็น KPRU Smart Boy & Girl ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน แนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรอาเซียนและประชากรโลก จากวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนและก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปถ่ายทอดและต่อยอดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วม รวม 120 คน จากคณะต่างๆ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ ASEAN Smart People วิทยากรโดยคุณนันทวัชร ศิริทิพย์ ผู้ช่วยอาจารย์จาก INDA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งวิทยากรได้ให้ความรู้ ข้อแนะนำ และเทคนิคการพัฒนาตนเองทั้งด้านทักษะภาษาอังกฤษ การเตรียมความพร้อมตนเองก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ตลอดจนการแชร์ประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเอง แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์คณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็น KPRU Smart Boy & Girl ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรา บุดสีทา ผู้ช่วยศาสตราจายร์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจารย์กนกวรรณ เขียววัน อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์ชุติมา อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม และอาจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ

ผลการสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็น KPRU Smart Boy & Girl ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และความพร้อมที่จะเดินทางไปเรียนรู้และใช้ชีวิตในบริบทต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป ซึ่งทุกคนได้แสดงความสามารถพิเศษ การมีความพยายามและกล้าออกจากกรอบความกลัวในการพูดภาษาอังกฤษ และพร้อมจะออกเดินทางเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้โลกภายนอกด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่ง ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 
1. นายเสฏฐวุฒิ บุญรักษ์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ มังคละทีป สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. นางสาวสุประวีณ์ นกเที่ยง สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
4. นายนครินทร์ นามวงศ์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
5. นายจิรศักดิ์ แสงแสน สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
6. นางสาวจิรภัทร์ สุขทุ่นฟุย สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
7. นางสาวพัชราภรณ์ บุญหนัก สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
8. นางสาวอมรรัตน์ คุ้มแสง สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
9. นางสาวนฤมล ทิสารา สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
10. นางสาวศุภมาส ดื่มพุทรา สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
11. นางสาวศรีพร เสือลออ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
12. นางสาวณัฐชรียา เงินทอง สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
13. นางสาวพรสุดา โพธิษา สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ
14. นางสาวปทิตตาภา สุกระ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
15. นางสาวลัดดาวัลย์ มินเลาะ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ
16. นายกิจจาณัฎฐ์ โชติกะคาม สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ
17. นางสาวณัฐพร ยมรัตน์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18. นางสาวสกุณา กันสุยะ สาขาภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด
19. นางสาวปภัสสร ธนะมัย สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
20. นางสาวทัตพิชา วิลาศไผ่เงิน สาขาภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด
21. นางสาวพรนภา แตงกวาน้อย สาขาภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด
22. นางสาวธีริศรา ปัชชาตรี สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
23. นางสาวยุพา คงพันธ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24. นางสาวพิจิตรา ตะเพียนทอง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25. นางสาวชัญญานุช วงศ์ภาสินี สภาษาอังกฤษ แม่สอด
26. นางสาววิลาวัณย์ โชติรดาภาณ์ สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
27. นายภัทรพงศ์ คูณเมือง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28. นางสาววลัยลักษณ์ เครือวีระ สาขาภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด
29. นางสาวนาตาลี แก้ววิชิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
30. นางสาวสุวนันท์ เรียงผา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
31. นางสาวรุ่งทิวา ทักษ์สกุลโรจน์ สาขาภาษาอังกฤษ ศูนย์แม่สอด

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากร คณะกรรมการ ทีมนักศึกษา staff และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ คน ที่มีส่วนช่วยทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทุกประการ

กิจกรรม ASEAN Smart Camp

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=137&lang=TH