กระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในเมืองจีน

เผยแพร่เมื่อ 01-04-2018 ผู้ชม 7

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาิวทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ Miss Xu Jiajin และ Miss Meng นักศึกษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 8 คน เดินทางไปปฎิบัติราชการ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

โดยวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในเมืองจีน และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการรับนักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรี่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศ

สำหรับการเดินทาไปราชการในครั้งนี้ คณะได้เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหงเหอ ศูนย์ไทยศึกษามหาวิทยาลัยยูนนาน และโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง ซึ่งผลการเจรจาเป็นไปเรียบร้อยและทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ตลอดจนพัฒนาและขยายความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตร่วมกัน

โอกาสนี้ คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วย

กระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=139&lang=TH