ASEAN Bus 2018

เผยแพร่เมื่อ 02-04-2018 ผู้ชม 8

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Bus 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และในปี 2561 ได้พาคณะนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาประเทศเมียนมาร์ โดยข้ามฝั่ง ณ อำเเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปยังเมืองท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ นำโดยอาจารย์ประพล จิตคติ อาจารย์ถิรวิท ไพรมหานิยม อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ และอาจารย์ภูริณัฐน์ โชติวรรณ ร่วมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 50 คน 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบริบทประเทศเมียนมาร์ในสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของประเทศเมียนมาร์มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันของประชากรอาเซียนที่มีความแตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน รักและร่วมกันพัฒนาภูมิภาคไปด้วยกัน 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่บริการได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นเยาวชนที่มีทัศนคติและความคิดก้าวไกลสู่สากล

ASEAN Bus 2018

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=140&lang=TH