ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 25-04-2018 ผู้ชม 12

วันนี้ (25 เมษายน 2561) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจาย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อาจารย์พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์ อาจารย์โปรแกรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโลโยีอุตสาหกรรม และอาจารย์พลอยณัชชา เตชะเศรษฐศิริ อาจารย์โปรแกรมการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง และข้อมูล ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ โดยถือเป็นธรรมาภิบาลในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยแก่สาธารณะ ทั้งนี้ ยังจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ปกครอง ในการรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองได้วางใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ของบุตรหลาน ในต่างประเทศ

โดยผู้ช่วยศาสตราจาย์รัตนา รักการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองในบริบสิ่งแวดล้อมจริง นอกจากนี้ยังจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ เพื่อนใหม่ ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและพบเจอผู้คนที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะในการจัดการตนเองและฝึกการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเกื้อกูลกัน โดยขอให้นักศึกษาทุกคนทำหน้าที่ของตนเองในฐานะตัวแทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตัวแทนนักศึกษาของประเทศไทย และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ดี มีน้ำใจ

สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ มีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศรวมทั้งสิ้น 80 คน โดยนักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลียนในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=142&lang=TH