KPRU students exchange program 2018 in Malaysia

เผยแพร่เมื่อ 06-05-2018 ผู้ชม 10

มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้พาคณะนักศึกษาจำนวน 30 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็น KPRU Smart Boy & Girl 2018 ร่วมด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 37 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ (UniKL MITEC) เมืองยะโฮร์ บารูห์ (Johor Bahru) ประเทศมาเลเซีย สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนฯ นี้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 และในครั้งนี้ นักศึกษามีกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-16 พฤษภาคม 2561 นี้ 

สำหรับกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และนางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 

สำหรับกิจกรรมในวันแรกเริ่มต้นด้วยการปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลียนนักศึกษาและให้การต้อนรับคณะโดย Prof. Rayners WS Tan ซึ่ง UniKL MITEC ได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องและแนบแน่นมาตั้งแต่ปี 2558 และถือเป็นการแลกเปลี่ยนสองทางที่มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ และต่างเติมเต็มความเข้มแข็งให้กันและกันด้วยดีตลอดมา 

โดยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ UniKL MITEC นักศึกษาจะได้รับการเรียนทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจากอาจารย์ผู้เชี่ยวขาญ รวมทั้งผ่านรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การดูภาพยนต์ การท่องเที่ยว การสนทนากลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัย UniKL MITEC ยังได้จัดบัดดี้ในการดูแล ให้ความช่วยเหลือและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย 

ในการนี้ นางสาวเบญจมาภรณ์ มังคละทีปและ นายเสฏฐวุฒิ บุญรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยังได้เข้าร่วมแข่งขัน The Voice Competition ของมหาวิทยาลัย UniKL MITEC ด้วยการประกวดร้องเพลงสากล ร่วมด้วยการแสดงแบบไทยในชุด งามแสงเดือน และการเต้น cover เพลง ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจ และได้รับคำชื่นชมจากผู้บริหารและนักศึกษา UniKL MITEC รวมทั้ง นักศึกษายังได้ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับนักศึกษามาเลเซียและนักศึกษาต่างชาติที่มาร่วมกิจกรรม ถือเป็นมิตรภาพที่อบอุ่น อันจะทำให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวผ่านมิตรภาพและความเป็นเพื่อนที่ไม่มีพรมแดนกั้น แต่คือ การแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวดีๆ ระหว่างกัน ซึ่งจะรวมเป็นหนึ่่งพลังอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไป

Thank you very much for MITEC warmly welcomed .

KPRU students exchange program 2018 in Malaysia

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=143&lang=TH