English in the garden ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2016 ผู้ชม 188

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ชมรม KPRU Exchange Alumni ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดโครงการ English in the garden: Have a seat and speak English ครั้งที่2 ณ คณะครุศาสตร์(หลังใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม คือ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา
2. เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยผ่านการสื่อสารด้วยภาษอังกฤษ อันจะนำไปสู่การเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่
ฐานที่ 1: Just speak เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดและสนทนากิจวัตรประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษได้
ฐานที่ 2: Speak more เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มั่นใจมากขึ้น สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ในระดับที่พอใช้ ฟังและเข้าใจคู่สนทนาได้
ฐานที่ 3: I can speak เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โต้ตอบกับคู่สนทนา และคิดประโยคภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีคลังคำศัพท์และความเข้าใจต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในแบบของตนเอง 
โดยกิจกรรม English in the garden: Have a seat and speak English ครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศของนักศึกษา จึงเป็นที่มาของกิจกรรม ที่นักศึกษาเก่าที่เคยไปแลกเปลี่ยนทุกคน ในฐานะ KPRU Exchange Alumni ได้ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเล็กๆ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของทุกคน ที่สำคัญ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราต่อไป
ในการนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาการตลาด โปรแกรมวิชาบัญชี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา โปรแกรมวิชาโลจิสติกส์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า นักศึกษาทุกคนที่มาเข้าร่วมโครงการล้วนมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุขและสนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย  
งานวิเทศสัมพันธ์ฯ และชมรม KPRU Exchange Alumni หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ และสามารถทำให้เกิดเป็นแรงจูงใจต่อการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต่อไป
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ ตามปฏิทินโครงการ English in the garden หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ โทรศัพท์ 055-706-627 โทรภายใน 1800-1803

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=17