Yunnan International Education Exhibition 12th Bath

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2016 ผู้ชม 143

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรมรา ครองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ประพล จิตคติ อาจารย์โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ อาจารย์โปรแกมวิชาภาษาจีน และนางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมนิทรรศการการศึกษา (Yunnan International Education Exhibition 12th Bath) ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2559 

ในการนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาในเมืองคุนหมิง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาจีน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ มหาวิทยาลัยคุนหมิง วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง เป็นต้น ซึ่งจากการเดินทางไปเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์โปรแกรมการรับสมัครนักศึกษาจีน ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจีนจำนวนมาก 
นอกจากนี้ ผลจากการจัดนิทรรศการการศึกษา และการประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วม ยังจะนำไปสู่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรมวิชาการ กิจกรรม Summer Camp กิจกรรมแลกเปลียนศิลปะวัฒนธรรม และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน โดยสถุาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจะได้ประสานรายละเอียดและดำเนินกิจกรรมข้างต้นให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายต่อไป

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=18&lang=TH