English in the Garden ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2017 ผู้ชม 257

วันนี้ (19 ตุลาคม 2559) ชมรม KPRU Exchange Alumni ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดโครงการ English in the garden: Have a seat and speak English ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก 14) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม คือ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรและนักศึกษา
2. เพื่อให้เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัยผ่านการสื่อสารด้วยภาษอังกฤษ อันจะนำไปสู่การเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ
ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่
ฐานที่ 1: Just speak เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดและสนทนากิจวัตรประจำวัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษได้
ฐานที่ 2: Speak more เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่มั่นใจมากขึ้น สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาได้ในระดับที่พอใช้ ฟังและเข้าใจคู่สนทนาได้
ฐานที่ 3: I can speak เป็นฐานที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โต้ตอบกับคู่สนทนา และคิดประโยคภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีคลังคำศัพท์และความเข้าใจต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษในแบบของตนเอง
โดยกิจกรรม English in the garden: Have a seat and speak English เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศของนักศึกษา จึงเป็นที่มาของกิจกรรม ที่นักศึกษาเก่าที่เคยไปแลกเปลี่ยนทุกคน ในฐานะ KPRU Exchange Alumni ได้ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเล็กๆ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของทุกท่าน ที่สำคัญ ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราต่อไป

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงศ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ English in the garden: Have a seat and speak English ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เจ้าหน้าที่จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เจ้าหน้าที่จากงานการเงิน และนักศึกษาจากคณะต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอย่างคึกคัก

โดยผู้เข้าร่วมงานทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมโครงการในวันนี้ล้วนมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความสุขและสนุกกับการได้สื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบที่หลากหลาย และเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่บางท่านมีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะเข้าร่วมงาน บางท่านบอกว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ ซึ่งแม้จะเป็นก้าวเล็กๆ แต่ได้ประโยชน์จริงๆ และตั้งใจว่าจะฝึกฝนต่อไป"

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ และชมรม KPRU Exchange Alumni หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติและแรงจูงใจต่อการพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ต่อไป

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ สามารถร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ ตามปฏิทินโครงการ English in the garden หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ โทรศัพท์ 055-706-627 โทรภายใน 1800-1803

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=29&lang=TH