ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2016 ผู้ชม 273

วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 4 โดยงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอด โดยมี อาจารย์จำนรรค์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus 2017 จำนวน 8 คน ได้แก่ 
1. นายณัฐพล แซ่ลี โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
2. นายเจริญ แซ่ว้าง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
3. นางสาวสร้อยติญา อาบทอง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
4. นายวิชัย มีโพธิ์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
5. นางสาวจิรณา สายศรีโส โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
6. นายปราโมทย์ สุวรรณโฉม โปรแกรมวิชาการบัญชี 
7. นายพิทยา แสนอุด โปรแกรมวิชาการบัญชี 
8. นางสาวพรรณี จันที โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

โดยจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีความกล้าแสดงออก สามารถสื่อสารภาษาในอาเซียนได้หลากหลาย โดยเฉพาะภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ ซึ่งหากมีเวทีและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ เชื่อว่านักศึกษาจะมีความตระหนักและแรงจูงใจที่จะพัฒนานาตนเอง ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองแก่เพื่อนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์แม่สอดสำหรับการสนับสนุนและอำนวยการประสานงานให้กับทีมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้ ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=33