ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29-12-2016 ผู้ชม 336

วันนี้ 29 ธันวาคม 2559  รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ จากโปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารท อาจารย์จิรพงศ์ ยืนยง และอาจารย์วัชรัศน์ ศรีวิริยกิจ จากโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ ให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พูดคุยแลกเปลี่ยน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งนับเป็นการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่อบอุ่นเปรียบเสมือนอยู่บ้านของตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการพบปะและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโดยรวมจากท่านอธิการบดี ขณะเดียวกันก็เป็นการอวยพรและรับพรปีใหม่จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ด้วย

ในการนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาต่างชาติว่า มหาวิทยาลัยฯ พร้อมจะดูแลและจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมายของแต่ละคน รวมทั้งให้นักศึกษามีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีคุณภาพ และมีความเป็นสากลอย่างแท้จริง ซึ่งมหาวิทยาลัยคาดหวังว่านักศึกษาต่างชาติเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือขณะศึกษาอยู่ จะเป็นผู้บอกต่อและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแก่เพื่อนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในประเทศของตนเองได้เป็นอย่างดี

โอกาสนี้ นักศึกษาต่างชาติและคณาจารย์ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

We are KPRU family
We are KRRU's students
We love to study here!!!

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=36&lang=TH