12 มกราคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2017 ผู้ชม 293

12 มกราคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour 2017 ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร

ในการนี้ อาจารย์ศศิธร อภินันทโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย รวมทั้งสิ้นกว่า 130 คน ซึ่งนักศึกษาได้แสดงศักยภาพในการนำเสนอ คุณสมบัติการเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไร ตลอดจนการนำเสนอความรู้เีกี่ยวกับ10 ประเทศอาเซียนได้อย่างน่าสนใจและมีความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ตลอดการนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ คณะกรรมการได้ค้ดเลือกนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Bus รวมจำนวน 6 คน

งานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางเป็นอย่างยิ่ง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ให้การประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยคาดหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และการตระหนักต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพต่อไป

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกทั้ง 3 ท่าน ซึ่งนำโดย อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร อาจารย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย อาจารย์โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย์ เลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ตลอด 5 ครั้งที่ผ่านมา

ขอขอบคุณน้องๆ staff นักศึกษา KPRU Exchange Alumni ทุกคน ที่ช่วยพี่ๆ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ในการเป็นวิทยากรนำกิจกรรมในแต่ละฐานด้วยกันมาจนครบด้วยความตั้งใจ และพร้อมลุยกับทุกสถานการณ์อย่างแข็งขัน ซึ่งน้องๆ ทุกคนได้แสดงถึงศักยภาพและตัวอย่างนักศึกษาที่พร้อมจะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย และให้บริการวิชาการชุมชน ท้องถิ่น เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลไปด้วยกันอย่างแท้จริง

ขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือและช่วยประสานงานจากโรงเรียนต่างๆ ใน 5 ครั้งที่ผ่าน จึงทำให้การจัดกิจกรรม ASEAN Day on Tour บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมไปได้อย่างสมบูรณ์และสวยงามทุกประการ....

Thank you very much for your kind help.

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=38