ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ My beloved King : มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2017 ผู้ชม 131

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดคลิปวีดีโอภาษาอังกฤษ

My beloved King”

ประเภทเดี่ยว

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นางสาวปาริณี กลิ่นหอม ชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวสุวนันท์ จ่ายย้ง ชั้นปีที่ 4

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

 

ประเภททีม

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ทีม BC Pluto นักศึกษาชั้นปีที่ 2

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : ทีม Five Pointed star นักศึกษาชั้นปีที่ 2

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

  1. รางวัลชมเชย: ทีม Monkey Boys นักศึกษาชั้นปีที่ 4

  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

 

ให้นักศึกษาและทีมที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมติดต่อขอรับเงินรางวัลได้แต่บัดนี้ – 9 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

 

หมายเหตุ

1. ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซนต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการรับมอบรางวัลค่ะ

2. สำหรับประเภททีให้ส่งตัวแทน 1 คน เป็นผู้รับมอบ พร้อมเอกสารตามข้อ 1.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน โทร 055-706-627

เอกสารประกอบ

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=39