วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2017 ผู้ชม 180

เมื่อวานนี้ (16 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการในต่างประเทศ ซึ่งในครั้งนี้จะเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยว ประเทศจีน

โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรวม 38 คน จากคณะต่างๆ และมีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเป็นรายคณะ

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคัดเลือก พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอยู่ในระดับดีมาก และสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะในด้้านที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นได้ หากนักศึกษาได้รับการฝึกฝนและมีเวทีสำหรับพัฒนาความสามารถนั้น ซึ่งคณะกรรมการซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ดร. วิชุรา วินัยธรรม อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์อนุสิทธิ์ พันธ์กล่ำ และอาจารย์นันทน์นภัส ชิตนุรัตน์ ได้ให้คำแนะนำนักศึกษาในกิจกรรมต่อไปที่เหมาะสมกับนักศึกษา รวมถึงข้อแนะนำในการปรับปรุงตนเอง ทั้งด้านการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์ ความพร้อมด้านภาษาและการโต้ตอบ ความกล้าแสดงออก เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความสุขและสนุกกับการกล้าตัดสินใจสมัครเพื่อหาประสบการณ์ให้ตนเอง

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ หวังว่านักศึกษาจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นสากลในกิจกรรมต่อไปอีก และขอชื่นชมนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=42