งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ 21-01-2017 ผู้ชม 210

วันนี้ (21 มกราคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรม ASEAN Workshop 2017 ณ ห้องศูนย์อาเซียน ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนิทรรศการอาเซียน ครั้งที่ 13

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และให้ข้อคิดการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชากรอาเซียนที่มีคุณภาพ

สำหรับกิจกรรม ASEAN Workshop ประกอบด้วยฐานอาเซียน (คนอาเซียนก้าวไกลสู่สากล, เข้าใจวัฒนธรรมอาเซียน, อยู่ร่วมกันแบบอาเซียน) กิจกรรมสานสัมพันธ์อาเซียนรวมใจ กิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจอาเซียน ซึ่งนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรทุกคนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และพร้อมเรียนรู้อาเซียนในบริบทที่เกี่ยวข้อง

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=47&lang=TH