มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 31-01-2017 ผู้ชม 223

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 (City tour for KPRU International Students 2017) ณ งาน 101 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ (ตรุษจีนปากน้ำโพ) จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560

ซึ่งการทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวจีนในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ ในจังหวัดโดยรอบของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน

ทั้งนี้ นอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้และชมประเพณีตรุษจีนของเมืองปากน้ำโพแล้ว นักศึกษายังได้เยี่ยมชมจุดกำหนดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ 4 สายไหลรวมกัน ณ เมืองปากน้ำโพ ตลอดจนเส้นทางการค้าขาย แหล่งเศรษฐกิจ และสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปากน้ำโพด้วย ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้รับควาามรู้ ความสนุกสนาน และมิตรภาพจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย นายศิมารมณ์ คงเมือง นักศึกษาฝึกงาน โปรแกรมรัฐประศาสตนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=50&lang=TH