ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2017 ผู้ชม 327

17 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการ ASEAN Leadership 2017 เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและอบอวลด้วยความเป็นนานาชาติ จากนักศึกษาที่หลากหลาย จากเครื่อข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ วนาลีรีสอร์ท อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการ ASEAN Leadership มีวัตถุประสงค์์เพื่อสร้างภาวะความเป็นผู้นำแก่เยาวชนอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่่ความเป้นสากล สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และสิ่งสำคัญคือ เกิดเครือข่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนที่เข้มแข็งในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน และเรียนรู้ร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความรักและสามัคคีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมกันเป็นแรงบันดาลใจและส่งเสริมการพัฒนาตนเองและพัฒนาอาเซียนร่วมกันต่อไป

โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนในต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ อาทิ Universiti Kulala Lumper ประเทศมาเลเซีย Dagon University ประเทศพม่า West Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมด้วย รวมทั้งสิ้น 120 คน

ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Leadership 2017 จะจัดโครงการระหว่างวันที่่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ ASEAN Leadership กับความท้าทายของเยาวชนอาเซียนต่ออนาคตในเวทีโลก โดยคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการมูลนิธิไทย-อเมริกา (ฟูลไบรท์) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเชื่อมต่อของเยาวชนอาเซียน โดยอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี อาจารย์จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกิจกรรม ASEAN Leadership Workshop โดยคุณสุดปฐพี เวียงสี วิทยากรอารมณ์ขัน อัดแน่นวิชาการ!!!

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ASEAN Rally, Cultural exchange activities กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นไทย กิจกรรมทำฝายน้ำอาเซียน และกลุ่มสัมพันธ์อาเซียน โดยตลอดกิจกรรมจะมีการมอบรางวัลผู้นำอาเซียนดีเด่น รางวัล Popular Vote และรางวัลมิตรภาพอาเซียน อีกด้วย

โอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบคุณคณะทำงานโครงการ ASEAN Leadership 2017 ทุกท่านที่ร่วมทุ่มเทและให้ความอนุเคราะห์ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆ จนเกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นมา รวมทั้งนักศึกษาช่วยงานจาก KPRU Exchange Alumni ทุกคน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Let's move ahead!
We are ASEAN!

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=55