ASEAN Leadership 2017 วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2017 ผู้ชม 347

19 ก.พ. 2560 เริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษจากอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี อาจารย์จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "How young generation connected in ASEAN" ซึ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้อาเซียนในมุมมองใหม่ แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและแนวทางการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเยาวชนผู้ที่จะเติบโตเป็นผู้นำในการพัฒนาอาเซียนร่วมกันต่อไป

จากนั้น ตามด้วยกิ่จกรรมการทำฝายน้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ผืนป่า การใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคีและกระชับมิตรภาพอาเซียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชน ASEAN Leadership ได้สร้างฝายน้ำเพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ ณ ผืนป่าอุทยานแห่งชาติคลองลาน รวมทั้งสิ้น 3 ฝาย อันเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทำให้เยาวชนอาเซียนได้เห็นคุณค่าของผืนป่า มีแนวคิดจิตอาสาเพื่อสร้างผืนป่าอาเซียนให้เป็น "Green ASEAN Forest" ต่อไป

ต่อจากการทำฝายน้ำ เยาวชนอาเซียนได้เยี่ยมชมและเล่นน้ำ ณ น้ำตกคลองลาน โดยทุกคนต่างสนุกสนานและมีความสุขกับความสวยงามของธรรมชาติและสายน้ำที่ยังความอุดมสมบูรณ์

ในช่วงค่ำ ทุกคนต่างสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นไทย โดยนักศึกษาไทยสอนการนุ่งโจงกระเบนแก่เพื่อนชาวต่างชาติ จากนั้นนักศึกษาต่างชาติสาธิตการนุ่งโจงกระเบนให้เพื่อนนักศึกษาไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมอื่นที่หลากหลายได้ หากเราพร้อมที่จะเปิดใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข

ความสำเร็จหนึ่้งไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคนเพียงคนเดียว แต่ทุกๆ ความสำเร็จ ล้วนเกิดจากการทำหน้าที่ของแต่ละคนรวมกัน อาเซียนจะพัฒนาและก้าวไกลสู่สากล จึงมิใช่เพียงเพราะประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเพราะใครเพียงคนใดคนหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้า แต่เป็นเพราะเราทุกคนที่เข้มแข็งและรวมเป็นหนึ่ง แล้วก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน นั่นเอง !!!

Towards ASEAN Peace
Leader...Leadership...

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=57