KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2017 ผู้ชม 178

8 มีนาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ไดัรับคัดเลือกเป็น KPRU ASEAN Ambassador ประจำปี 2560 ได้จัดกิจกรรมรวมพลน้องพี่ Ambassador เพื่อถ่ายภาพร่วมกันและรับฟังภารกิจการทำงานในฐานะทูตวัฒนธรรมอาเซียนในต่างประเทศ 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการจัดการศึกษาภายนอก และรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรถ่ายภาพร่วมกับ KPRU ASEAN Ambassador 2017 ด้วย โดยทั้งสองท่านได้กล่าวให้กำลังใจและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเองและกลับมาเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนๆ คนอื่นต่อไป 

ทั้งนี้ นักศึกษา KPRU ASEAN Ambassador 2017 มีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะเดินทางไปในเดือนเมษายน 2560 นี้ 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะกรรมการ และผู้มีส่วนช่วยให้การดำเนินโครงการ KPRU ASEAN Ambassador บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในทุกปีตลอดมา มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=58