ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมค่ายวิชาการในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 16-03-2017 ผู้ชม 100

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ได้รับคัดเลือกไปจัดค่ายวิชาการในต่างประเทศ ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ ข้อควรรู้ การเตรียมข้อมูล และเอกสารการจัดกิจกรรม รวมทั้งชุดการแสดงในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายวิชาการ (Thai Camp) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 10 คน เป็นผู้จัดกิจกรรมหลัก ซึ่งประกอบด้วยฐานกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ขณะเดียวกัน นักศึกษามหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชรยังจะได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนกิจรรมการฝึกฝนการเขียนพู่กันจีนด้้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การวางแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างภาวะความเป็นผู้นำ การบริการจัดการ และได้แสดงศักยภาพความพร้อมสู่การทำงานที่เป็นสากล เรียนรู้และเข้าใจบริบทความเป็นนานาชาติ ที่แตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืม ที่สำคัญ การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการในครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาจีนที่สนใจด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=61