Orientation for KPRU Exchange students!

เผยแพร่เมื่อ 17-03-2017 ผู้ชม 108

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักศึกษาโครงการแลกเปลียนในต่างประเทศ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร และรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ ซึ่งจัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ทั้งนี้ กิจกรรมปฐมนิเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางไปแลกเปลี่ยนของนักศึกษาในต่างประเทศแก่ผู้ปกครอง ตลอดจนเพื่อนัดหมายการเดินทาง เอกสารและข้อมูลที่นักศึกษาต้องจัดเตรียม รวมทั้งการทำหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย

ในการนี้ ผู้ปกครองได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางไปหาประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิตในบริบทสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นสากลและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป โดยเฉพาะนักศึกษาจากพื้นที่ห่างไกล เช่น แม่สอด แม่ระมาด และอุ้มผาง ที่เป็นนักศึกษาในพื้นที่ห่างไกล แต่ก็ได้รับโอกาสดีๆ เช่นนี้ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ในปีนี้ และนักศึกษามีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560 สำหรับกลุ่มแรก จำนวน 20 คน และกลุ่มที่สองในเดือนพฤษาภาคม 2560 อีกจำนวน 22 คน โดยทั้งสองจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งหลังเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาทุกคนจะสามารถนำผลการเรียนที่ได้รับกลับมาเทียบโอนในรายวิชาเลือกเสรีได้จำนวน 3 หน่วยกิต ด้วย

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=62