ค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2017 ผู้ชม 201

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำคณะนักศึกษา รวม 13 คน เดินทางไปจัดค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ประเทศสาธารณัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่่ 17-21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ยังเป็นตัวแทนผู้บริหารในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนานด้วย โดยมีท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ท่านรองอธิการบดี และผู้บริหารวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน เป็นผู้ลงนามความร่วมมือฯ ฝ่ายจีน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนาฏพร นิติมนตรี กงสุล เป็นตัวแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมค่ายฯ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในการพูด อ่าน ฟัง และเขียน ภายใต้ทีมวันสงกรานต์เป็นเนื้อหาหลักในการจัดกิจกรรม โดยนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งทุกคนมีความตั้งใจและสนุกสนานกับรูปแบบการเรียนภาษาไทยที่มีความหลากหลาย สร้้างสรรค์และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างดี โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นพี่ staff ในแต่ละฐานเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยนี้ เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทย ที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนมิตรภาพ ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคุนหมิง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่แลกเปลี่ยนด้วย โดยได้หารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกงานของนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ซึ่งจะได้มีการจัดทำข้อตกลง (Agreement) ต่อไป โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ และงานวิเทศสัมพันธ์ฯ ยังได้นิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน ที่ฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัยคุนหมิง โดยได้พูดคุยกับคณะภาษาต่างประเทศ และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมนักศึกษาไทยก่อนเดินทางไปฝึกงานในประเทศจีน ซึ่งมหาวิทยาลั้ยราชภัฏกำแพงเพชรจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการเตรียมนักศึกษาในปีต่อไป ทั้งนี้ โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยคุนหมิงมีความพึุงพอใจต่อผลการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยสอน ออกข้อสอบ ตรวจการบ้าน จัดกิจกรรมความเป้นไทย และเผยแพร่ข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ โดยภาระงานต่างๆ เหล่านี้ ทำให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและฝึกฝนในบริบทสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ตลอดจนได้ฝึกฝนการวางแผนการทำงาน ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และมีทักษะการทำงานที่แท้จริง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยังได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาจีนที่สนใจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้นโดยนักศึกษาส่วนใหญ่มีความประสงค์ศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการท่องเที่ยวฯ

การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยในต่างประเทศ ได้ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาที่เป็นสากล มีมุมมอง และความคิดใหม่ๆ ได้เรียนรู้และปรับตัวให้อยู่้ได้ในบริบทสิ่งแวดล้อมต่างประเทศที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความเข้มแข็งในทักษะวิชาการและการใช้ชีวิต พร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=67