รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 20-06-2017 ผู้ชม 76

วันนี้ (20 มิถุนายน 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมรายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในต่างประเทศ ณ ห้องทองกวาว หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนจากคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสากหรกรรม และเจ้าหน้าที่วิเทศวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่า เราจะนำพาท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่สากลไปพร้อมๆ กัน โดยนักศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกัน โดยการนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศกลับมาถ่ายทอดและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับกิจกรรมรายงานผลโครงการฯ มีตัวแทนนักศึกษาที่เสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้วให้การรายงานผลซึ่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้งนี้ นักศึกษาได้นำเสนอประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ตลอดจนการใช้ชีวิตในต่างประเทศ รวมทั้งทุกคนได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติ สิ่งสำคัญทุกคนล้วนได้พัฒนาตนเองทั้งทักษะภาษา การแก้ปัญหาในต่างประเทศ และได้รับมิตรภาพดีๆ กลับมา

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกลับมาแล้ว ให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมบรรยาศการเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้เพื่อนและน้องนักศึกษากล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจดำเนินการในรูปของชมรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบกิจกรรมที่เน้นการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สถานศึกษาในท้องถิ่นต่อไป

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=70