ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 315

วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีรองศาสตราจาย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพขร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจายร์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม รวมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สำหรับปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาต่างชาติใหม่ ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาโปรแกรม 2+2 จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นักศึกษาปกติ 4 ปี และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย รวม 25 คน โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 35 คน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้มอบเข็มมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นของที่ระลึกแก่นักศึกษาต่างชาติใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด สารสนเทศ การขอใช้รหัสอินเตอร์เนต งานทะเบียน ปฎิทินการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากรองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรม ครองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้แทนจากกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้ง การพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาจากโปรแกรมวิขาต่างๆ พร้อมรับตารางเรียน พูดคุยสร้างความคุ้นเคย และแนะนำห้องเรียน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อสร้างมาตราฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาที่เป็นสากลอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณ KPRU Buddies และผู้มีส่วนช่วยให้กิจกรรมปฐมนิเทศในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ถ่ายภาพโดย งานประชาสัมพันธ์, งานวิเทศสัมพันธ์ฯ

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=73