งานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 02-08-2017 ผู้ชม 102

2 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี ดวงทิพย์ อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย และหัวหน้าคณะกรรมการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ผู้ช่วยศาสตราจาย์นรุตต์ บุตรพลอย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจาย์อมรา ครองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์จากโปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติก โปรแกรมวิชาภาษาจีน งานวิเทศสัมพันธ์และกองพัฒนานักศึกษา

โดยงานเลี้่ยงรับรองนักศึกษาต่างชาติ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาต่างชาติทั้งนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า จากประเทศต่างๆ อาทิ กัมพูชา จีน มาเลเซีย และไต้หวัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้พบปะ สังสรรค์ประจำปีระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน ซึ่งงานเลี้ยงรับรองในปีนี้ เป็นภาพครอบครัวนานาชาติที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง สร้างความสุข และรอยยิ้มแก่ทุกคน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครอบครัวนานาชาติที่อบอุ่นสู่สากล

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=74