นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2017 ผู้ชม 374

Mr. Zhangyang Li (อาทิตย์) นักศึกษาจีน หลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น กล่าวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเดินทางกลับประเทศจีน โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวอวยพรขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและหวังว่าจะกลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในโอกาสต่อไป

Mr. Zhangyang Li 泰语进修生向甘烹碧皇家大学领导们道别。由我们校长 Mr.Suwit Wongboonmak 管行政的 Mrs. Rattana Rakkan 副校长及管学术的 Mr. Wisit Thanyavun 副校长祝贺他一帆风顺及希望他再次回来

Hope to see you at KPRU again and keep in touch!

Tags : วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ข่าวสาร ต่างประเทศ การศึกษา ประเทศไทย

QRCODE

https://iraa.kpru.ac.th/?page_id=75