ผ้าปักชาวเขา

นางเหมยเซ็ง อยู่สุภาพ / เครื่องประดับ, ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชุมชนนวัตวิถี

หมู่ 9 บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร