เกษตรอินทรีย์

คุณสุรินทร์ บุญมี / เกษตรอินทรีย์, ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและชุมชนนวัตวิถี

หมู่ 7 บ้านใหม่ธงชัย ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร