ไม้กวาดอ่อน

นายเอกพจน์ ปานจันทร์ / สินค้าครัวเรือนจากปราชญ์ชาวบ้าน

หมู่ 10 บ้านทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร