วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง

คุณเซ้ง-ปราชญ์ชาวบ้านด้านพิธีกรรม

หมู่ 16 บ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร