โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม และจะแจ้งกำหนดใหม่ให้ทราบต่อไป


International Relations Competency Development towards Global Context : ICDG
On May 6-7, 2021

At Kamphaeng Phet Rajabhat University

ขอบคุณ ภาพถ่ายจาก Northeastern University

นโยบายการต่างประเทศ

  • 6 พฤษภาคม 2564

โดย คุณหัทยา คูสกูล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงการต่างประเทศ

การอภิปราย Panel Discussion และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

  • 6 พฤษภาคม 2564

โดย ทีมวิทยากร คุณลักขณา ดอกเขียว ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • ความเป็นสากลภายในองค์กร (Internationalization at Home: IaH)
  • ความเป็นสากล (Internationalization: IZN)
  • การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

การนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ

  • 7 พฤษภาคม 2564

โดย ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ดาวห์โหลดฟอร์มการนำเสนอ