โครงการ พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศสู่บริบทโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


*** ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลประกอบการลงทะเบียน และหรือ ส่งข้อมูล นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ค่ะ