ARIT eBooks

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่เป็นองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการ วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บรรณาธิการ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

คณะบรรณาธิการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

บรรณารักษ์

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล

บรรณารักษ์

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี

บรรณารักษ์

นางอรวรรณ คชฤทธิ์

บรรณารักษ์

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

ออกแบบ

นายวิจิตร โภคากร

บรรณารักษ์

กราฟิกดีไซน์

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

KPRU จะเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนและเป็นสถาบันที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคและในระดับโลก


วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 055-706-627
Email. kpruinter2015@gmail.com