โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565At

ขอบคุณ ภาพถ่ายจาก Northeastern University

การอภิปราย Panel Discussion และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

 • 5 พฤษภาคม 2565

โดย ทีมวิทยากร

 • คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต : อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • คุณลักขณา ดอกเขียว : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ : ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา
 • นางสาวโชติมา ใช้เทียมวงศ์ : Outreach Officer มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 • ความเป็นสากลภายในองค์กร (Internationalization at Home: IaH)
 • ความเป็นสากล (Internationalization: IZN)
 • การ Reinvent งานต่างประเทศ/บทบาทผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศมืออาชีพ/ติดต่อต่างประเทศอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

กิจกรรมสัมมนาวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานต่างประเทศ: การแลกเปลี่ยนนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) งานด้านต่างประเทศ

 • 6 พฤษภาคม 2565

 • การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
 • กิจกรรมสร้างความเป็นสากลภายในองค์กร
 • การบริหารจัดการงานนักศึกษาต่างชาติ

โดย ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)

ดาวห์โหลดฟอร์มการนำเสนอ

ติดต่อสอบถาม

 • 5 พฤษภาคม 2565

คุณชฎาพร โชติรดาภาณ์ โทรศัพท์ 063-361-9542